Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

  • Tiếp tục gỡ rào cản hút vốn tư nhân đầu tư hạ tầng

  • Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Nhà đầu tư mong đàm phán lại hợp đồng

  • Cần sự chung tay để thúc đẩy dự án PPP giao thông

Lịch sự kiện