Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Áp dụng quy định chuyển tiếp Nghị định 63/2018/NĐ-CP

  • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư

  • Yêu cầu về quy hoạch xây dựng đối với dự án BT như thế nào?

  • Điều chỉnh hợp đồng từ BOT sang BT

  • Một số nội dung chuyển tiếp đối với hợp đồng BT

Lịch sự kiện