Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • Điều chỉnh hợp đồng từ BOT sang BT

  • Các bước đăng tải danh sách ngắn (kết quả sơ tuyển) trong lựa...

  • Thực hiện Dự án khác (dự án đối ứng của dự án BT).

  • Thay đổi thành viên liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án

  • Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý chất...

Lịch sự kiện