Hỏi: Tỉnh A thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Ngay sau khi kết thúc sơ tuyển, xác định chỉ có 1 nhà đầu tư nộp sơ tuyển, bên mời thầu dự kiến gia hạn thời gian đóng sơ tuyển có được không? Việc gia hạn thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương I, Mục 16.2, 16.3) thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu khi sửa đổi HSMST theo Mục 7 CDNĐT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà đầu tư theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà đầu tư đã nhận HSMST hoặc đã nộp HSDST, đồng thời đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (bao gồm thông báo bằng tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế). Khi thông báo, Bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới được gia hạn để nhà đầu tư có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDST theo yêu cầu mới. Nhà đầu tư đã nộp HSDST có thể nhận lại HSDST của mình để sửa đổi, bổ sung. Trường hợp nhà đầu tư chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDST thì Bên mời thầu quản lý HSDST đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Như vậy, trường hợp không có nhà đầu tư hoặc 01 nhà đầu tư quan tâm, bên cạnh việc gia hạn thời điểm đóng thầu, bên mời thầu cần rà soát nội dung của HSMST. Trường hợp trong quá trình rà soát nhận thấy HSMST có nội dung chưa phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; thông tin dự án cung cấp tới nhà đầu tư chưa đầu đủ, chưa hấp dẫn được nhà đầu tư, bên mời thầu xem xét báo cáo người có thẩm quyền sửa đổi nội dung HSMST theo hướng dẫn tại mục 7 chương I thuộc Mẫu HSMST ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHĐT.

Theo đó, việc sửa đổi HSMST được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMST. Văn bản sửa đổi HSMST, bao gồm cả quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi, được coi là một phần của HSMST. Văn bản sửa đổi HSMST được gửi (trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email) đến tất cả nhà đầu tư nhận HSMST từ Bên mời thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMST đến các nhà đầu tư đã nhận HSMST từ Bên mời thầu thực hiện theo quy định tại BDL.


PPP

    Tổng số lượt xem: 224
  •