Hỏi: Dự án BT nhóm C có phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư không? Nếu không thì có phải công bố dự án sau khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định trình tự thực hiện các dự án BT.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, dự án nhóm C không phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này nhưng phải công bố dự án sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, dự án BT nhóm C không phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố dự án, danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

    Tổng số lượt xem: 890
  •