Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký kết hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án A từ tháng 5/2016. Đến nay (tháng 12/2018), do phát sinh một số yếu tố, Ủy ban nhân dân tỉnh X và nhà đầu tư muốn sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng. Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh X có phải sửa đổi và phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi không? Có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Nếu không, trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Dự án được xem xét điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trong trường hợp sau đây: (1) Dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; (2) Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án; (3) Quy hoạch thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô của dự án; (4) Dự án không thu hút được nhà đầu tư quan tâm sau khi thăm dò thị trường, tổ chức sơ tuyển hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; (5) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP hợp đồng dự án được sửa đổi, bổ sung do có sự thay đổi về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tổng vốn đầu tư đã thỏa thuận hoặc do sự kiện bất khả kháng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 32 Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định tại hợp đồng dự án.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 76 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, trường hợp cần điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

Ngoài ra, hiện nay Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đã bỏ quy định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP.

Do đó, trong trường này, Ủy ban nhân dân tỉnh X rà soát, xác định các nội dung sửa đổi hợp đồng có thuộc trường hợp được xem xét sửa đổi báo cáo nghiên cứu khả thi. Trường hợp Dự án phải điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh X thực hiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP trước khi các bên thực hiện điều chỉnh hợp đồng dự án. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi điều chỉnh có nội dung khác biệt với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì các bên thực hiện theo Hợp đồng dự án được điều chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều chỉnh đó.

    Tổng số lượt xem: 856
  •