Hỏi:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền X tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Y theo hình thức đối tác công tư. Sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển, có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ; tổ chuyên gia đang tiến hành đánh giá theo quy định. Tuy nhiên, sau khi rà soát, cơ quan nhà nước có thẩm quyền X nhận thấy một số yêu cầu kỹ thuật, công nghệ quan trọng của dự án cần được điều chỉnh so với nội dung tại báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.

Vì vậy, Người có thẩm quyền của dự án tiến hành hủy sơ tuyển theo quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu.

Việc hủy sơ tuyển nêu trên có nội dung gì cần lưu ý?

Trả lời:

Luật Đấu thầu (Điều 17 Khoản 2) quy định một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật về đấu thầu chưa quy định trường hợp hủy sơ tuyển do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời sơ tuyển.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, ngoài các trường hợp quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 Điều này, khi phát sinh tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư thì bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong bối cảnh nội dung dự án có sự thay đổi lớn về quy mô cũng như yêu cầu kỹ thuật, căn cứ quy định đối với việc hủy thầu, xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét, quyết định xử lý tình huống theo quy định tại Khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP theo hướng tổ chức lại quá trình sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với các điều kiện cụ thể của dự án, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong trường hợp này, để tiến hành hủy sơ tuyển, Bên mời thầu báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý tình huống theo các quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 73, Điều 86 Luật Đấu thầu và Khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành rà soát, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo quy định, làm cơ sở để tổ chức sơ tuyển lại.

Tiến Cường - MPI

    Tổng số lượt xem: 171
  •