Câu hỏi:

Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể cách tính giá trị tối thiểu nộp ngân sách (m3) trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chương II, Mục 1.2 và Chương III, Mục 5.2), giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) được bên mời thầu xác định căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án. Đây là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước không điều kiện. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định m3 theo quy định nêu trên có thể tham vấn ý kiến hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính để vận dụng xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi trong đấu giá đất. Trong quá trình xác định giá trị m3, đề nghị Quý Sở lưu ý làm rõ về cơ sở xác định; trong đó có thể xét tới các yếu tố sau:

(1) Dự báo lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai (khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ bản...);

(2) Chênh lệch địa tô giữa giá trị trúng đấu giá trung bình của các khu đất có vị trí, tính chất, quy mô tương tự trên địa bàn với giá đất của khu đất đó theo bảng giá đất được cơ quan có thẩm quyền công bố trong cùng thời điểm;

(3) Các yếu tố khác phù hợp với đặc thù khu đất, quỹ đất và điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 73 Luật Đấu thầu, người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, căn cứ yêu cầu, tính chất từng dự án cụ thể, bên mời thầu xác định tiêu chuẩn đánh giá (bao gồm giá trị m3 phù hợp) để trình người có thẩm quyền phê duyệt tại hồ sơ mời thầu.

PPP

    Tổng số lượt xem: 166
  •