Hỏi: Đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp sau khi sắp xếp lại, xử lý nhà đất thì có phù hợp với các quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Các trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp là tài sản công. Do đó, việc đề xuất chủ trương khai thác, sử dụng các tài sản công này phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại và các văn bản hướng dẫn thi hành, tránh làm thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư không quy định về các hình thức đầu tư xã hội hóa. Các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư (Chương IV) bao gồm: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Đồng thời, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 1 khoản 3), Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Điều 1 khoản 1) quy định việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao; không quy định việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Do đó, căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công, cần xác định hình thức đầu tư cụ thể của dự án, từ đó xác định căn cứ pháp lý tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho phù hợp.


PPP

    Tổng số lượt xem: 321
  •