Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký hợp đồng dự án BT vào tháng 5/2017, trong đó đã xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư, thời điểm thanh toán là thời điểm ban hành quyết định giao đất. Đến nay, dự án này chưa hoàn thành việc thanh toán cho nhà đầu tư. Tỉnh X có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư BT được không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định về việc xử lý chuyển tiếp đối với các hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được ký trước ngày 01/01/2018. Theo đó, trường hợp chưa hoàn thành việc thanh toán cho nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết. Trường hợp các nội dung liên quan đến việc thanh toán chưa được quy định rõ trong hợp đồng BT thì áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thanh toán.

Trong trường hợp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh X cần rà soát, xác định rõ các nội dung liên quan đến việc thanh toán tại hợp đồng BT đã ký kết để xem xét áp dụng các trường hợp chuyển tiếp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP. Bên cạnh đó, trường hợp điều chỉnh phương thức thanh toán tại hợp đồng BT đã ký từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất như dự kiến của tỉnh là chưa có cơ sở pháp lý do hướng dẫn về việc thanh toán bằng tiền thu được từ đấu giá chưa được ban hành.


PPP

    Tổng số lượt xem: 1197
  •