Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư trên sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Liên quan đến thông tin trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, một số quy định mới về cung cấp, đăng tải thông tin dự án PPP cần lưu ý như sau:

- Cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Theo quy định mới tại Thông tư, nhà đầu tư phải cung cấp thông tin về năng lực và kinh nghiệm của mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: (i) Thông tin chung; (ii) Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm; (iii) Thông tin về các hợp đồng đã thực hiện; (iv) Thông tin về nhân sự chủ chốt và (v) Thông tin về máy móc, thiết bị sở hữu. Các thông tin này được nhà đầu tư chủ động cập nhật thông qua chứng thư số của mình khi có thay đổi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống.

- Đăng tải thông tin các dự án xã hội hóa: Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, các dự án xã hội hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; do đó, các dự án này không phải đăng tải thông tin dự án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã chọn áp dụng Luật Đấu thầu (Điều 2 khoản 2) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa. Trong trường hợp này, các đơn vị trên đều vướng mắc trong quá trình đăng tải thông tin dự án do hiện tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ cho phép đăng tải dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Vì vậy, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT đã có quy định cụ thể cho trường hợp này. Theo đó, các dự án xã hội hóa chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu có thể đăng tải thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đăng tải thông tin được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày dự án được phê duyệt.

- Thời điểm đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Theo quy định mới tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư khi tham dự thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà đầu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký.

Các quy định mới tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư khi cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như hoàn thiện thủ tục tham dự thầu đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà đầu tư.

    Tổng số lượt xem: 299
  •