I. Căn cứ pháp lý

1. Công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Sở Kế hoạch và đầu tư công bố theo Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Công khai thông tin hợp đồng dự án

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất, bên mời thầu có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

II. Các thông tin về dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Các bước đăng tải công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống với tư cách Bên mời thầu (trường hợp chưa có chứng thư số bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn tại Hệ thống này).

- Bước 2: Vào phần “Lựa chọn nhà đầu tư” => ấn “Công bố Danh mục dự án” => ấn “Nhập Danh mục dự án” => ấn “Tạo công bố dự án có sử dụng đất”.

- Bước 3: Nhập thông tin dự án theo các trường thông tin có sẵn, đính kèm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và ấn “Lưu danh mục”.

Lưu ý:

+ Bên mời thầu nên ghi nhớ số CBDMDA (để lưu file) nhằm dễ tìm lại danh mục đã đăng tải;

+ Tại trường chọn “Loại thông báo”, nếu muốn đăng thử, chọn mục “Dự án thử nghiệm”;

+ Trường hợp dự án có “Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án” từ 800 tỷ đồng trở lên, bên mời thầu phải nhập thêm thông tin trường tiếng Anh;

+ Trường hợp nhập sai thông tin có thể vào lại số CBDMDA đã nhập để thay đổi thông tin;

+ Thời hạn nộp: ghi thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải.

- Bước 4: Vào mục “Đăng tải Danh mục dự án” => chọn số CBDMDA đã lưu => Đính kèm công bố danh mục dự án (nếu có) => ấn “Đăng tải”.

Lưu ý: Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất có thể bao gồm nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng việc đăng tải thông tin dự án được thực hiện cho từng dự án cụ thể thuộc danh mục.

2. Hướng dẫn đính chính công bố danh mục dự án, gia hạn công bố danh mục dự án, nhập kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm

2.1. Đính chính công bố danh mục dự án

- Bước 1: Vào mục “Đính chính công bố danh mục dự án”.

- Bước 2: Nhập nội dung cần đính chính, đính kèm file (nếu có), ấn “Lưu”.

2.2. Gia hạn công bố danh mục dự án

Bước 1: Vào mục “Gia hạn công bố danh mục dự án” sau đó chọn phần dự án cần gia hạn.

- Bước 2: Nhập thông tin cần gia hạn và ấn “Lưu”.

2.3. Nhập kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm

- Vào mục “Nhập kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm” và chọn dự án cần nhập kết quả. Sau khi nhập thông tin ấn nút “Lưu kết quả”.

Lưu ý:

+ Trường hợp dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (tại Quyết định phê duyệt danh mục dự án) từ 800 tỷ đồng trở lên, Bên mời thầu đăng tải kết quả bằng tiếng Anh.

+ Bên mời thầu không bắt buộc phải điền thông tin “Danh sách nhà đầu tư không đạt năng lực, kinh nghiệm”.

3. Đăng tải thông tin hợp đồng

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống với tư cách Bên mời thầu (trường hợp chưa có chứng thư số bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn tại Hệ thống này).

- Bước 2: Vào phần “Lựa chọn nhà đầu tư” => ấn “Hợp đồng” => ấn “Nhập thông tin hợp đồng dự án đất” => ấn “Nhập Thông tin hợp đồng dự án đất”.

- Bước 3: Nhập thông tin hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất và ấn “Lưu”.

Lưu ý:

+ Trường hợp dự án có tổng chi phí thực hiện dự án (trong Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư) từ 800 tỷ đồng trở lên, Bên mời thầu điền thêm trường tiếng Anh.

+ Bên mời thầu chỉ điền một trong hai mục “Tiền sử dụng đất dự kiến” hoặc “Tiền thuê đất dự kiến”, điền số tiền ở một mục thì mục kia điền giá trị bằng “0”. Ví dụ: Bên mời thầu điền mục “Tiền sử dụng đất dự kiến” là 500.000.000 VNĐ thì mục “Tiền thuê đất dự kiến” sẽ điền là 0 VNĐ.

- Bước 4: Ấn “Nhập thông tin hợp đồng dự án đất” => ấn “Đăng tải”.

Lưu ý: Bên mời thầu nên ghi nhớ Mã HD nhằm dễ tìm lại hợp đồng đã đăng tải.

    Tổng số lượt xem: 285
  •