Dự án PPP là dự án tiến hành theo phương thức đối tác công tư, nên sẽ có sự hợp tác chia sẻ nguồn vốn thực hiện dự án giữa nhà nước và khu vực tư nhân. Nhưng lưu ý rằng vốn nhà nước trong dự án PPP là để đảm bảo tính khả thi tài chính, chứ không phải là “tài trợ” cho nhà đầu tư, Ban soạn thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cho rằng cần có cách hiểu đúng về vấn đề này.

Ở điều 69 đã quy định phổ vốn nhà nước tham gia dự án rõ hơn so với Nghị định 63 hiện hành, nhưng vẫn duy trì hỗ trợ ở 2 nhóm hợp đồng là các dự án BOT, BTO và BOO, và nhóm BTL, BLT. Điểm mới ở đây là tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Theo đó:

1. Vốn nhà nước được sử dụng cho các mục đích sau đây:

a) Hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP;

b) Thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

c) Chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công hình tạm;

d) Chitrả phần giảm doanh thu;

đ) Chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự án PPP, bên mời thầu để thực hiện các hoạt động thuộc nhiệm vụ của mình quy định tại Điều 11 của Luật này;

e) Chi phí của Hội đồng thẩm định dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP.

2. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn nhà nước quy định tại khoản này được xác định trên tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP.

Phân tách giữa công tư

Về vấn đề có nên phân tách phần công và phần tư trong dự án PPP, Ban soạn thảo nhấn mạnh, vốn nhà nước chỉ tham gia trong trường hợp: hỗ trợ xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng giai đoạn đầu tư xây dựng nhằm gia tăng tính hiệu quả về tài chính cho dự án; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư công; các chi phí cho các cơ quan nhà nước triển khai, thực hiện dự án; chi phí chi trả phần giảm doanh thu...

“Do đó, phần vốn nhà nước trong dự án PPP là để nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính chứ không phải là “tài trợ” cho nhà đầu tư. Dự án PPP là dự án có tính chất “công” và hết thời hạn hợp đồng, công trình dự án vẫn thuộc về nhà nước. Hơn nữa, nếu tách hạng mục đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và vốn tư nhân để áp dụng các “thủ tục đầu tư” khác nhau sẽ dẫn đến gấp đôi thủ tục”, Ban soạn thảo lí giải.

Chính vì vậy, Dự thảo Luật (Điều 72 khoản 5) quy định theo hướng Nhà nước quản lý chặt chẽ phần công trong dự án PPP trên cơ sở quản lý “đầu ra” theo hợp đồng – là chất lượng dịch vụ công của dự án do nhà đầu tư cung cấp.

    Tổng số lượt xem: 110
  •