Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, việc lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có cho phép Nhà đầu tư đề xuất nếu đối tượng dự án đáp ứng Điều 1 (dự án thương mại dịch vụ) và Điều 11 (Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất) bằng cách nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, trong đó có phần "Hồ sơ Pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư".

Vậy, nếu trong trường hợp Hồ sơ đề xuất dự án này, cùng hồ sơ của nhà đầu tư kèm theo được duyệt thì có thể hiểu là nhà đầu tư "được chấp thuận được lựa chọn thực hiện dự án hay không", hay chỉ dừng lại ở việc là duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất quy định tại điểm a và b khoản 2 của Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Theo đó, nếu dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm b khoản 1 Điều Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP do nhà đầu tư đề xuất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (Điều 12 khoản 4 Nghị định 25/2020/NĐ-CP). Việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất không đồng nghĩa với với việc nhà đầu tư đề xuất dự án được chấp thuận lựa chọn thực hiện dự án. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy trình thủ tục chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện theo Điều 13 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 162
  •