Đối với dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực thi hành nhưng chưa phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư (đối với trường hợp áp dụng sơ tuyển) hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không đáp ứng cả 2 điều kiện là không thuộc lĩnh vực đầu tư và không đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 101 Luật PPP thì dừng thực hiện " hay là" Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP thì dừng thực hiện " và " Dự án không đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư thì dừng thực hiện?

Ngày 01/7/2020, Chính phủ đã ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021). Theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật PPP, dự án không thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này hoặc không đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này mà đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án không áp dụng sơ tuyển thì dừng thực hiện. Như vậy, trường hợp dự án không đáp ứng một trong hai điều kiện nêu trên hoặc không đáp ứng cả hai điều kiện trước khi Luật PPP có hiệu lực thi hành thì dừng thực hiện

    Tổng số lượt xem: 145
  •