- Tên dự án: Dự án ĐTXD các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, văn hoá, thể thao, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Tân Chi và Nội Duệ, huyện Tiên Du theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

- Đơn vị công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

- Đơn vị chuẩn bị dự án: Liên danh Công ty CP xây dựng và thương mại Cao Đức – Công ty Cao Nguyên (TNHH).

- Loại hợp đồng: BT.

- Tổng vốn đầu tư/ tổng mức đầu tư: 285.210.053.000 VND.

- Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 VND.

- Mục tiêu của dự án: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ công nghiệp và dịch vụ đô thị.; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy quá trình hoàn thiện và củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, bổ sung các tiêu chí còn thiếu; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới; Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá; nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững của địa phương.

- Địa điểm thực hiện: Tại 02 xã Tân Chi, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Quy mô, công suất: Xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Tân Chi và Nội Duệ, huyện Tiên Du.

- Thời gian thực hiện: 2017-2021.

- Trạng thái dự án: Đã công bố danh mục dự án.

Chi tiết xem tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

(Hướng dẫn: truy cập website trên rồi vào mục “Lựa chọn nhà đầu tư” --> “Công bố Danh mục dự án” --> gõ “20170200993” vào “Tìm kiếm bằng số CBDMDA”.)

    Tổng số lượt xem: 1130
  •