Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (NĐ 63) đã được Chính phủ ký ban hành ngày 4/5/2018. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6/2018, thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP (NĐ 15).

Qua hơn 3 năm thực hiện, NĐ 15 đã tạo ra khung pháp lý thống nhất để thu hút đầu tư tư nhân vào kết cấu hạ tầng với những quy định tiệm cận với thông lệ quốc tế, minh bạch công khai quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP. NĐ 15 đã tạo ra sự chuyển động khá mạnh mẽ trong toàn hệ thống về thực hiện đầu tư theo hình thức PPP, dần tạo dựng thị trường PPP tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế, đến thời điểm này, các dự án được triển khai xây dựng và vận hành trong thời gian qua chủ yếu vẫn là chuyển tiếp từ khung pháp lý cũ (Nghị định số 108/2009/NĐ-CP), số lượng dự án thực hiện theo quy định tại NĐ 15 không nhiều, hầu hết vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trong phạm vi cấp nghị định cho phép (không vượt quá các quy định tại Luật hiện hành), NĐ 63 sẽ giải quyết được bước đầu những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực hiện dự án PPP thời gian qua, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ hơn nguồn lực đầu tư tư nhân vào kết cấu hạ tầng trong thời gian tới.

Một số điểm mới đáng chú ý là NĐ 63 quy định rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án PPP (bao gồm cả trường hợp dự án có sử dụng hoặc không sử dụng vốn đầu tư công) trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn giai đoạn chuẩn bị đầu tư; quy định rõ hơn trình tự, thủ tục triển khai dự án PPP sử dụng công nghệ cao.

Nghị định cũng mở rộng nguồn vốn được sử dụng làm phần Nhà nước tham gia thực hiện dự án (bao gồm cả dự án do nhà đầu tư đề xuất), tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh linh hoạt trong việc sử dụng; bãi bỏ thủ tục cấp GCNĐKĐT; bổ sung quy định công khai thông tin hợp đồng dự án để đảm bảo minh bạch và tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước có công cụ quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về các dự án PPP.

Đồng thời, NĐ 63 quy định trình tự thực hiện dự án BT theo hướng quản lý chặt chẽ chất lượng và giá trị công trình, nhằm tránh thất thoát lãng phí các nguồn lực quốc gia (đặc biệt là nguồn lực đất đai); mở rộng phương thức thanh toán cho nhà đầu tư trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế...

    Tổng số lượt xem: 397
  •