Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2018.

(Chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm:
nghi-dinh-63-2018-nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu.pdf
    Tổng số lượt xem: 1631
  •