Hỏi: Các dự án công trình cầu, đường phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân có tổng vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng được xem là “công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” để lựa chọn theo hình thức đối tác công tư hay không?

Trả lời:

Điểm e, khoản 1 Điều 4 Nghị định 15 quy định về các lĩnh vực được đầu tư theo hình thức PPP. Theo đó, công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là một trong các lĩnh vực được đầu tư theo hình thức PPP. Điểm đ, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định 15) quy định về điều kiện lựa chọn dự án thực hiện theo hình thức PPP. Theo đó, dự án cần có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 4 Nghị định 15. Căn cứ quy định nêu trên của Nghị định 15, công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp có tổng vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng có thể được đầu tư theo hình thức PPP. Đến nay, Nghị định số 63... (thay thế NĐ 15...) đã được ban hành, có hiệu lực thi hành từ 19/6/2018. Theo quy định tại NĐ 63, hạn mức 20 tỷ đồng đã được bãi bỏ, do đó các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 4 NĐ này đều được khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP.

Tuy nhiên, đối với các công trình cầu đường giao thông nông thôn quy mô nhỏ như trường hợp câu hỏi này, việc đầu tư theo hình thức PPP cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng một số nội dung sau:

- Các dự án giao thông nông thôn có tác động trực tiếp tới đời sống của cộng đồng dân cư. Do vậy, trường hợp áp dụng việc thu phí người dân để hoàn vốn cho nhà đầu tư, phương án thu phí phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư sử dụng công trình.

- Việc nghiên cứu, chuẩn bị một dự án đầu tư theo hình thức PPP cần phải thực hiện bài bản các bước nghiên cứu, khảo sát nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo thu hút nhà đầu tư nên chi phí chuẩn bị dự án (bao gồm lập đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) là khá lớn (một số dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực giao thông, điện..., chi phí chuẩn bị đầu tư có thể khoảng từ 5-20 tỷ đồng).

- Việc chuẩn bị đầu tư cũng như việc triển khai đầu tư một dự án PPP cần tập trung nhiều nguồn lực ngoài tài chính như nhân sự, thời gian...

    Tổng số lượt xem: 117
  •