Hỏi: Cách thức đăng tải thông tin gói thầu tư vấn kiểm toán thuộc dự án BT như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 48 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định: Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp và nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án. Việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện dự án BT (bao gồm yêu cầu về nội dung thông báo mời thầu và thực hiện việc đăng tải gói thầu theo quy chế như thông tin được cung cấp tại văn bản số 209/TCKH) thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Bên cạnh đó, đối với nội dung công việc liên quan đến quyết toán công trình dự án, theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận với nhà đầu tư việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án. Do vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư (đối với trường hợp câu hỏi này) cần thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để xác định tính pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu nêu trên.

    Tổng số lượt xem: 113
  •