Hỏi: Áp dụng tiêu chí “có khả năng tạo doanh thu để hoàn vốn cho nhà đầu tư” trong lựa chọn sơ bộ dự án áp dụng loại hợp đồng BT như thế nào?

Trả lời:

Việc lựa chọn sơ bộ dự án PPP (bao gồm cả dự án áp dụng loại hợp đồng BT) cần tuân thủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có tiêu chí dự án có khả năng tạo doanh thu để hoàn vốn cho nhà đầu tư. Thực tế, Dự án BT có tính chất đặc thù hơn so với các dự án PPP áp dụng các loại hợp đồng khác. Theo đó, dự án BT cần xem xét tổng thể khả năng kinh doanh, tạo nguồn cho nhà đầu tư của dự án khác (là khu đất dự kiến sẽ thanh toán cho nhà đầu tư). Việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán. Sau khi được giao đất (hoặc cho thuê đất), trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm kinh doanh của mình, nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư và tạo lợi nhuận thông qua việc đầu tư, khai thác quỹ đất được thanh toán (thực hiện dự án khác). Do vậy, dự án BT vẫn có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 02/TT-BKHĐT.

Hiện nay, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về PPP (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018) thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP đã bổ sung một số phương thức thanh toán khác cho nhà đầu tư để tăng khả năng hoàn vốn cho nhà đầu tư, cụ thể: thanh toán bằng trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng; thanh toán bằng việc nhượng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ.

    Tổng số lượt xem: 143
  •