Hỏi: Việc lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp dự án thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, nội dung này cũng được quy định tại Điều 48 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Theo đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp và nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án.

Do vậy, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện dự án PPP phải ban hành quy chế về lựa chọn nhà thầu theo các quy định nêu trên để áp dụng thống nhất. Trong đó, việc lựa chọn áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (bao gồm: đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh...) thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP không quy định việc cơ quan nhà nước kiểm tra, có ý kiến về quy chế lựa chọn nhà thầu do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ban hành, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt theo quy định trong hợp đồng dự án.

    Tổng số lượt xem: 148
  •