Hỏi: Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình các dự án PPP được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ của dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Đồng thời, nhà đầu tư tự giám sát, quản lý hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập để quản lý, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế, phương án kinh doanh quy định tại hợp đồng dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định này.

Riêng đối với dự án BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát chất lượng công trình dự án, hoặc giao đơn vị quản lý dự án, ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ này (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định 63/2018/NĐ-CP). Nội dung, phạm vi, trách nhiệm khi giám sát được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

    Tổng số lượt xem: 124
  •