Hỏi: Công ty A là nhà đầu tư được UBND tỉnh X giao thực hiện dự án Y theo hình thức BOT từ năm 2008. Do nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nên đến nay chưa được triển khai. Đến thời điểm hiện tại, Công ty A xin điều chỉnh hình thức thực hiện dự án từ BOT sang BT. Công ty A đã lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án trình UBND tỉnh X phê duyệt. Dự án Y có phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu lại hay không?

Trả lời:

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (Khoản 3 Điều 3) quy định “Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 3 quy định “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác”. Do đó, theo quy định, hai loại hợp đồng này có bản chất hoàn toàn khác nhau về mô hình tài chính cũng như cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư. Sau 10 năm (từ 2008 đến nay), việc thay đổi loại hợp đồng (từ BOT sang BT) sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất và nội dung của Dự án.

Vì vậy, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp này là UBND tỉnh X) nhận thấy việc chuyển đổi từ hình thức hợp đồng BOT sang BT là cần thiết thì tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Trước khi lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét khả năng bố trí quỹ đất để thanh toán đối với loại hợp đồng BT. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đánh giá hiện trạng triển khai dự án Y, lưu ý cam kết của các bên trong các văn bản, hợp đồng BOT đã ký kết (nếu có).

Nếu Công ty A tiếp tục quan tâm đến dự án thì có thể thực hiện quy trình đề xuất dự án theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Sau khi Đề xuất dự án của Công ty được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giao Công ty lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty A lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án (bao gồm áp dụng đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu) tuân thủ quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Đồng thời, Công ty sẽ được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 327
  •