Hỏi: a) Hiện nay, có một số dự án BT đã được duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, theo đó chưa có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) được lập và phê duyệt theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ. Vậy việc sơ tuyển Nhà đầu tư chỉ được triển khai sau khi quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) được duyệt hay có thể thực hiện ngay căn cứ trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ? b) Đối với các hợp đồng BT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư thống nhất nội dung (sau giai đoạn đàm phán hoặc sau khi ký kết thỏa thuận đầu tư hoặc sau khi ký tắt hợp đồng) trước thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ có hiệu lực thì có phải đàm phán lại theo các quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2016 của Chính phủ không?

Trả lời:

a) Theo quy định tại Điều 35 NĐ 63/2018/NĐ-CP, đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Trường hợp dự án BT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không phải phê duyệt lại (Điều 76 Khoản 2). Theo đó, dự án không bắt buộc phải phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) mà có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt.

Tuy nhiên, trường hợp dự án BT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực nhưng dự án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sau ngày Nghị định số 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thực thiện phê duyệt thiết kế, dự toán để làm căn cứ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

b) Theo quy định tại Khoản 4 Điều 76 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng dự án được ký tắt hoặc thỏa thuận đầu tư được ký trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành không phải đàm phán lại.Vì vậy trường hợp dự án đã được đàm phán ký tắt hợp đồng hoặc đã ký thỏa thuận đầu tư thì không cần đàm phán lại theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 279
  •