Hỏi: Theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư phải được lập, phê duyệt trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Trường hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trong đó bao gồm quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư thì có đủ điều kiện để phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Xây dựng, quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch vùng; quy hoạch đô thị; quy hoạch khu chức năng đặc thù; quy hoạch nông thôn, cụ thể:

- Quy hoạch vùng: được nghiên cứu trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000. Quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng

- Quy hoạch khu chức năng đặc thù gồm các cấp độ: quy hoạch chung xây dựng (từ 500ha trở lên); quy hoạch phân khu xây dựng (dưới 500ha); quy hoạch chi tiết xây dựng. Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù thể hiện tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm: quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000.

- Quy hoạch đô thị thực hiện theo pháp luật về quy hoạch đô thị: trong đó có uy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch xây dựng gồm nhiều loại, các tỷ lệ khác nhau, vì vậy Nghị định 63/2018/NĐ-CP chỉ quy định về quy hoạch xây dựng theo tỷ lệ (đều phù hợp với mọi cách phân loại quy hoạch: quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng). Do đó, trường hợp, dự án có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được coi là đủ điều kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

    Tổng số lượt xem: 284
  •