Hỏi: Theo quy định, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư có khả năng chuẩn bị hồ sơ đề xuất trong một khoảng thời gian ngắn hơn 30 ngày theo quy định, đồng thời có văn bản đề nghị nộp hồ sơ đề xuất sớm hơn so với thời hạn yêu cầu của hồ sơ yêu cầu nên việc bên mời thầu tiến hành đóng thầu sớm hơn so với yêu cầu có phù hợp không?

Trả lời: Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định: “Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu”. Quy định này nhằm đảm bảo nhà đầu tư có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ. Bên mời thầu có trách nhiệm đóng thầu, mở thầu và đánh giá HSĐX của Nhà đầu tư theo thời điểm quy định tại HSYC.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu và nhà đầu tư đã hoàn thiện, nộp HSĐX, đồng thời có nguyện vọng được mở thầu ngay sau khi nộp HSĐX, bên mời thầu có thể báo cáo người có thẩm quyền xem xét mở thầu và đánh giá ngay HSĐX của nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo tính rõ ràng, hợp lý, chặt chẽ và logic giữa các nội dung của HSYC, HSĐX, hợp đồng.

    Tổng số lượt xem: 269
  •