Hỏi: Bên mời thầu A đang thực hiện đấu thầu rộng rãi (có sơ tuyển) lựa chọn nhà đầu tư dự án BT. Quá trình sơ tuyển thực hiện theo quy định Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP, kết quả sơ tuyển đã được phê duyệt, có 1 nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu và được chỉ định thực hiện dự án. Hiện tại, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực mà kết quả lựa chọn nhà đầu tư chưa được phê duyệt. Như vậy, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có phải thực hiện thủ tục phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán và đấu thầu lại như quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 về đầu tư theo hình thức PPP, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng hợp đồng BT trên cơ sở thiết kế, dự toán được phê duyệt. Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp tại thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018. Theo đó, trường hợp việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư áp dụng loại hợp đồng BT (từ bước sơ tuyển đến bước phát hành HSMT, HSYC) được thực hiện trước khi Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và Nghị định 15/2015/NĐ-CP mà không bắt buộc phải thực hiện trên cơ sở thiết kế, dự toán được duyệt.

    Tổng số lượt xem: 327
  •