Hỏi: UBND tỉnh X đang tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Y theo hình thức PPP (tổng vốn đầu tư của dự án là 1.000 tỷ đồng). Hồ sơ mời thầu quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 200 tỷ đồng. Trong các nhà đầu tư tham dự thầu có doanh nghiệp A là doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo tài chính của năm gần nhất của nhà đầu tư đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại thời điểm tham gia dự án, vốn điều lệ doanh nghiệp A là 350 tỷ đồng, hiện nay doanh nghiệp không góp vốn chủ sở hữu tham gia thực hiện dự án nào khác. Doanh nghiệp A cam kết vốn chủ sở hữu góp vào dự án là 200 tỷ đồng. Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá Doanh nghiệp A đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu. Nội dung đánh giá nêu trên có điểm nào cần lưu ý?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc như sau:

a) Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư;

b) Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Nội dung quy định tại hồ sơ mời thầu do UBND tỉnh X phát hành phù hợp với quy định nêu trên. Theo các tài liệu do doanh nghiệp A cung cấp, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 28 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trường hợp dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt. Theo đó, để đảm bảo có đầy đủ căn cứ pháp lý liên quan đến vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp A, cần yêu cầu nhà đầu tư bổ sung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, do Doanh nghiệp A là doanh nghiệp nhà nước, Tổ chuyên gia đấu thầu cần xem xét kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến bảo đảm cạnh tranh theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 312
  •