Hướng dẫn chuyển tiếp theo khoản 3 và 4 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đối với trường hợp dự án đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển trước ngày Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đối với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày (20/4/2020) thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Theo đó, trường hợp đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển trước thời điểm Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau: (i) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy định tại các Chương III, IV và V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà đầu tư trong danh sách ngắn theo quy định tại khoản 1 Điều 30, Điều 49 và Điều 61 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. (ii) Trường hợp có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Như vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét từng trường hợp nêu trên để triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

    Tổng số lượt xem: 669
  •