Đề nghị Chính phủ cho phép được lựa chọn các doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và không phải thực hiện thủ tục đấu thầu theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, không bị ràng buộc bởi tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đã thành lập đạt tối thiểu 60% theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (Điều 1 khoản 1 điểm b) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm: (i) dự án đầu tư theo hình thức PPP theo pháp luật về PPP; (ii) dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; (iii) dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng, tổ hợp đa năng được xác định theo quy định tại Phụ lục I (Phân loại công trình xây dựng) ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định nêu trên. Theo đó, công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng được phân loại là công trình dân dụng; trong khi đó, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế được phân loại là công trình công nghiệp. Do vậy, trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được xem xét không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 741
  •