Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư với nhiều nội dung mới.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thông tư áp dụng đối với 3 loại dự án: dự án đầu tư theo phương thức PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án phải tổ chức đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (sau đây gọi là dự án PPP, dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư).

Về nguồn kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

So với quy định trước đây, Thông tư số 08/2022/TT-BTC đã quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi là kinh phí đấu thầu) phù hợp với tính chất của từng loại dự án. Theo đó, đối với dự án PPP thì kinh phí đấu thầu được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công của cơ quan có thẩm quyền; trong khi đó các dự án phải đấu thầu thì kinh phí đấu thầu được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của bên mời thầu.

Về lập, phê duyệt và chấp hành dự toán nguồn chi thường xuyên

Thông tư số 08/2022/TT-BTC đã bổ sung đầy đủ các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, phê duyệt và chấp hành dự toán kinh phí chi thường xuyên cho công tác đấu thầu đối với các dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Quy định mới này tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng trong quá trình lập, phê duyệt và chấp hành dự toán nguồn chi thường xuyên cho công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về quản lý, sử dụng kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư số 08/2022/TT-BTC đã bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mô hình tổ chức của bên mời thầu, bao gồm trường hợp bên mời thầu là Ban quản lý dự án, Đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án PPP) hoặc là Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính (đối với dự án phải đấu thầu). Quy định này giúp quản lý nguồn kinh phí này minh bạch, rõ ràng, phù hợp với mô hình tổ chức của đơn vị và đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan.

Về các khoản thu trong đấu thầu

Với nguyên tắc, chi phí công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán nên toàn bộ các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Quy định này đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý và sử dụng các khoản thu - chi trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư

Theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTC, kinh phí giải quyết kiến nghị do nhà đầu tư có kiến nghị nộp cho bộ phận giúp việc của Hội đồng tư vấn theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí giải quyết kiến nghị sẽ thực hiện theo dự toán được Chủ tịch Hội đồng tư vấn phê duyệt. Kết thúc vụ việc, nếu số thực chi nhỏ hơn so với mức kinh phí nhà đầu tư đã nộp thì bộ phận giúp việc sẽ hoàn trả phần chênh lệch này cho nhà đầu tư.

Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được kết luận là đúng, bên mời thầu có trách nhiệm bố trí từ dự toán chi thường xuyên của đơn vị (đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để hoàn trả lại phần kinh phí mà nhà đầu tư đã nộp.

Thông tư số 08/2022/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022. Các nội dung quy định về chi phí lựa chọn nhà đầu tư tại Thông tư số 88/2018/TT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022. Trường hợp dự toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 25/3/2022, việc thanh toán, quyết toán chi phí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTC mà không phải thực hiện phê duyệt lại dự toán.

Mai Phương
Báo Đấu thầu

    Tổng số lượt xem: 60
  •