UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chi tiết tại file đính kèm


File đính kèm:
1875qb20170428_15185060.pdf
    Tổng số lượt xem: 4373
  •