Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Luật Nhà ở (khoản 2 Điều 57) và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (điểm c khoản 1 Điều 1).

Từ thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư 2020). Việc xác định dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại các Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2020 và Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Khoản 1 Điều 121 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chuyển tiếp đối với dự án thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu trước ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành. Trong đó, đối với dự án thuộc danh mục dự án đã được phê duyệt nhưng chưa được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 01/01/2021 thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục khác theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; thực hiện việc công bố danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư).

Như vậy, trường hợp dự án thuộc danh mục dự án đã được phê duyệt nhưng chưa được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 01/01/2021 thì phải thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư và thuộc danh mục dự án đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2021 (ví dụ: phê duyệt ngày 12/11/2020), được cấp có thẩm quyền đăng tải sau ngày 01/01/2021 (ví dụ: đăng tải ngày 05/4/2021) và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư quan tâm đăng ký nhưng trước đó không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư khi Luật này đã có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp này, sau khi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đổi tại khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng. Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đổi tại khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

    Tổng số lượt xem: 1372
  •