Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sai lệch giữa số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của...

Hỏi: Bên mời thầu A khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư B để thực hiện dự án X thì phát hiện số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư B không đúng với số liệu mà cơ quan quản lý thuế xác nhận. Như vậy, trong trường hợp này, bên mời thầu xử lý như thế nào? nhà đầu tư B có bị coi là gian lận không?

 • Đàm phán và ký kết biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu...

  Hỏi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông thuộc UBND tỉnh X được giao làm Bên mời thầu dự án Y theo hình thức PPP. Ban có được đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu Dự án Y không? Nhà đầu tư này ký biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với đại diện của Ban hay UBND tỉnh?

 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm đóng thầu có...

  Hỏi: Công ty A tham gia sơ tuyển dự án X ở tỉnh B. Công ty A đã đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày; tuy nhiên, sau khi đóng thầu, Công ty A có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa cập nhật ngành nghề theo đăng ký kinh doanh mới trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngành nghề đăng ký kinh doanh mới của Công ty A theo giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương trước thời điểm đóng thầu và lĩnh vực kinh doanh phù hợp với Hồ sơ mời sơ tuyển dự án X. Hiện nay, Bên mời thầu đang yêu cầu Công ty A làm rõ nội dung này và cho rằng nhà đầu tư đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng ngành nghề kinh doanh mới cập nhật sau thời điểm đóng thầu là không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời sơ tuyển. Như vậy Công ty A có bị loại không?

 • Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

  Hỏi: Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức nào? UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh có đúng quy định không?

 • Có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng...

  Hỏi: Ủy ban nhân dân tỉnh X đã ký hợp đồng dự án BT vào tháng 5/2017, trong đó đã xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư, thời điểm thanh toán là thời điểm ban hành quyết định giao đất. Đến nay, dự án này chưa hoàn thành việc thanh toán cho nhà đầu tư. Tỉnh X có thể chuyển từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư BT được không?

 • Có đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các trụ sở làm việc,...

  Hỏi: Đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp sau khi sắp xếp lại, xử lý nhà đất thì có phù hợp với các quy định của pháp luật không?

 • Thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi...

  Hỏi: Dự án A là dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư. Dự án A gồm một số dự án PPP thành phần có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Theo đó, Nghị quyết quy định: trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Cần thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần như thế nào?

 • Tỷ lệ vốn góp của Nhà nước và vốn nhà đầu tư huy động đối với các...

  Phần vốn góp của Nhà nước trong một dự án BOT được duyệt chiếm 30% tổng vốn đầu tư, 70% còn lại là vốn nhà đầu tư huy động. Khi ký kết hợp đồng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thống nhất phần vốn góp của Nhà nước tham gia 100% cho một số hạng mục, phần vốn nhà đầu tư tham gia 100% cho một số hạng mục, các hạng mục khác gồm cả vốn Nhà nước và vốn của nhà đầu tư, tuy nhiên, vẫn đảm bảo cơ cấu vốn góp của Nhà nước và vốn nhà đầu tư huy động là 30% và 70%. Việc ký kết hợp đồng như vậy có phù hợp không?

 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP nhóm A sử dụng...

  Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP nhóm A sử dụng vốn ngân sách địa phương?

 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan nhà nước có...

  Nhà đầu tư đề xuất một dự án giao thông đường bộ đi qua tỉnh X và tỉnh Y theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng, áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp BOT và BT, phần Nhà nước tham gia là 3.000 tỷ đồng từ quỹ đất của tỉnh X và tỉnh Y. Trong trường hợp này, ai có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, cơ quan nào sẽ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án?

Lịch sự kiện