Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP

Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2018.

Lịch sự kiện