Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác...

Ngày 09/3/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

Lịch sự kiện