Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban...

Ngày 18/7/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 308/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư sau phiên họp lần 8 của Ban Chỉ Đạo.

Lịch sự kiện