Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chặn chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất

Thực trạng chỉ định thầu cho chính nhà đầu tư lập đề xuất dự án khiến cho môi trường đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam thiếu cạnh tranh, minh bạch, chưa tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Lịch sự kiện