Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (viết tắt là UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law) đượcĐại hội đồng Liên Hiệp Quốcthành lập theo Nghị quyết 2205 (XXI) ngày 17 Tháng 12 năm 1966 "để thúc đẩy tiến bộ hài hòa và thống nhất của phápluật thương mại quốc tế". Ủy ban này giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng các văn kiện pháp lý đa phương có liên quan đến thương mại quốc tế.

Hướng dẫn Pháp lý của Ủy ban về các Dự án Cơ sở Hạ tầng sử dụng Vốn Tư nhân đã được sử dụng như một tham chiếu cho cơ quan nhà nước và cơ quan lập pháp của các quốc gia khi soạn thảo luật mới hoặc xem xét sự đầy đủ của các văn bản luật và quy định hiện tại. Vì mục đích đó, Hướng dẫn giúp xác định những lĩnh vực pháp luật có liên quan nhất đến mô hình đầu tư PPP và thảo luận việc thu hút vốn tư nhân, trong nước và quốc tế theo nội dung của các văn bản luật đó.

Hướng dẫn đề cập đến nhiều thỏa thuận PPP, đặc biệt là các thỏa thuận liên quan đến nghĩa vụ của đối tác tư nhân trong việc thiết kế, xây dựng, bảo trì và vận hành một cơ sở hạ tầng hay hệ thống mới, hoặc để phục hồi, hiện đại hóa, mở rộng, bảo trì và vận hành một một cơ sở hạ tầng hay hệ thống hiện có. Các cơ sở hay hệ thống này có thể được vận hành bởi đối tác tư nhân để cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa công cộng, có thể phục vụ toàn dân dưới sự kiểm soát của đối tác tư nhân, hoặc cũng có thể được Chính phủ sử dụng để đáp ứng nhu cầu của Chính phủ hoặc để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ công cộng.

Hướng dẫn bao gồm cả Mô hình PPP mà trong đó, tư nhân thu hồi vốn đầu tư thông qua việc thu phí từ người dùng hay cơ quan nhà nước (hoặc cả hai) cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng hay hệ thống, hoặc cho các dịch vụ hay hàng hóa mà cơ sở hạ tầng hay hệ thống này tạo ra, cũng như Mô hình PPP mà trong đó chỉ có cơ quan ký kết hợp đồng hoặc cơ quan nhà nước khác thanh toán cho cơ sở hạ tầng, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng PPP. Mặc dù các dự án PPP thường được gộp chung với các giao dịch khác nhằm mục đích "tư nhân hóa" các chức năng hoặc tài sản của Chính phủ, Hướng dẫn không đề cập đến các giao dịch được "tư nhân hóa" mà không liên quan đến việc phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng, công trình và dịch vụ công cộng. Ngoài ra, Hướng dẫn không đề cập đến các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên, như các dự án khai thác mỏ, khai thác dầu mỏ hoặc khí gas, theo hình thức "nhượng quyền", "cấp phép", hoặc "cho phép" được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

    Tổng số lượt xem: 804
  •