Ngày 9/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(Dự thảo Nghị định tại file đính kèm)


File đính kèm:
Dự_thảo_NĐ_thay_thế_NĐ_15_(bản_trình_Chính_phủ).pdf
    Tổng số lượt xem: 1217
  •