Câu hỏi:

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định phân cấp trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định này. Trường hợp pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa có quy định về phân cấp trách nhiệm khác với Nghị định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật đó. Dự án của tỉnh A phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định về của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có quy định về phân cấp trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thể dục thể thao, dịch vụ giải trí và công trình kỹ thuật. Do vậy, đề nghị hướng dẫn về phân cấp trách nhiệm và quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Trả lời:

Đối với các dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, phân cấp trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; trường hợp pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa có quy định về phân cấp trách nhiệm khác với Nghị định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật đó (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Điều 16 khoản 2).

Theo đó, trường hợp pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa chưa có quy định về phần cấp trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị Quý Ủy ban căn cứ quy định tại khoản 34 Điều 4, điểm a khoản 8 Điều 73 Luật Đấu thầu; Điều 12, Điều 79 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (về người có thẩm quyền, trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc quyết định lựa chọn bên mời thầu; trách nhiệm thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; quy trình và trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng danh mục dự án) để xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện. Trong đó, đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và thẩm định các nội dung trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nếu các nội dung này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Về quy trình thực hiện, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1 điểm b) quy định quy trình thực hiện. Trong thời gian Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành quy định chi tiết, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục III và IV ban hành kèm theo Thông tư này. Trong mọi trường hợp, việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa phải bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

    Tổng số lượt xem: 163
  •