Quy định về nội dung hồ sơ mời thầu tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và mẫu hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT chỉ hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách Nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, mà không có quy định đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP.

Vậy khi lập hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư theo phương thức xây dựng – chuyển giao (BT) thuộc quy định chuyển tiếp của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có phải tính toán và đưa quy định nhà đầu tư phải nộp giá sàn nộp ngân sách Nhà nước (m3) đối với dự án khác vào hồ sơ mời thầu đối với loại dự án BT không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoàn 3 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, đối với hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau: (i) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy định tại các Chương III, IV và V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà đầu tư trong danh sách ngắn theo quy định tại khoản 1 Điều 30, Điều 49 và Điều 61 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. (ii) Trường hợp có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Theo đó, phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại đối với dự án BT tuân thủ theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 15/2016/TT-KHĐT. Theo quy định tại khoản 5.2.3 Điều 5.2 Mục 5 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT, đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT, sử dụng phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước để đánh giá tài chính – thương mại (ghi chú số 02). Trong đó, hiệu quả đầu tư được đánh giá thông qua tiêu chí đề xuất nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (m3 là thuật ngữ áp dụng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, không liên quan đến dự án BT).

    Tổng số lượt xem: 251
  •