Hồ sơ mời quan tâm và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất yêu cầu số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện phải đáp ứng là 01 dự án loại 1, hoặc tương đương với 02 dự án loại 2 và loại 3 theo hướng dẫn tại Ghi chú (3) Mục 2 Chương II Phụ lục IV Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT. Trường hợp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư cung cấp nhà đầu tư lựa chọn 2 đối tác là nhà thầu chính, mỗi đối tác cung cấp 01 dự án đã thực đáp ứng tiêu chí dự án Loại 3 có đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm theo quy định và theo Hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để tham gia thực hiện dự án hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Bảng số 01 Mục 2 Chương II Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định thông qua số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính. Theo đó, dự án loại 3 là các dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đang xét mà đối tác đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn, thông thường trong khoảng từ 03-05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu và có giá trị tối thiểu thông thường trong khoảng 30%-70% giá trị công việc của dự án đang xét.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhà đầu tư sử dụng đối tác thì kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định thông qua số lượng dự án tương tự của đối tác. Dự án được đánh giá là tương tự khi đáp ứng yêu cầu về lĩnh vực, thời điểm hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn và giá trị phần công việc tương ứng với Dự án đang xét. Như vậy, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT không quy định việc xác định kinh nghiệm tương tự của nhà đầu tư trên cơ sở số lượng đối tác, mà căn cứ số lượng dự án được đánh giá là tương tự.

    Tổng số lượt xem: 392
  •