Hỏi: Hợp đồng A đã ký trước khi Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực; trong đó hợp đồng có quy định mức chi phí lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và chi phí bảo toàn vốn do nhà đầu tư phải bỏ vốn chủ sở hữu trong giai đoạn xây dựng mà chưa thu hồi được vốn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 không quy định chi phí nêu trên. Khi quyết toán thì có được quyết toán các chi phí nêu trên hay không?

Trả lời:

Các hợp đồng trong giai đoạn trước khi Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Thông tư số 166/2011/TT-BTC có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77-CP và Nghị định số 78/2007/NĐ-CP. Theo đó, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77-CP và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP quy định dự án BOT là dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có thu phí các dịch vụ sử dụng công trình với thời hạn dự tính thu hồi đủ vốn và thu được lợi nhuận; sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng thì công trình đó được chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước để tiếp tục quản lý và sử dụng.

Về nguyên tắc, nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thu hồi lợi nhuận (lợi nhuận của nhà đầu tư chỉ được tính từ thời điểm dự án đi vào vận hành và có doanh thu). Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư sẽ được tính toán, thu hồi trong giai đoạn vận hành, khai thác thông qua doanh thu, lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư. Tuy nhiên, pháp luật tại thời điểm này chưa có quy định và hướng dẫn cách tính chi phí tạo lợi nhuận và chi phí bảo toàn vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 166/2011/TT-BTC quy định: “Đối với các Hợp đồng dự án đã được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng dự án đã ký”.

Do đó, việc giữ nguyên quy định về tính toán chi phí bảo toàn vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư trong hợp đồng dự án đã được ký kết là có thể xem xét trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.


PPP

    Tổng số lượt xem: 865
  •