Hỏi: Dự án ứng dụng công nghệ cao thực hiện đầu tư theo hình thức PPP theo quy trình như thế nào?

Trả lời:

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định trình tự thực hiện chung đối với các dự án PPP mà chưa có quy trình thực hiện đối với các dự án PPP ứng dụng công nghệ cao. Đối với loại dự án áp dụng công nghệ cao (ví dụ các dự án BOT điện, dự án xử lý rác thải công nghiệp...) việc Nhà nước thiết kế sẵn yêu cầu kỹ thuật, công nghệ trong báo cáo nghiên cứu khả thi để lựa chọn nhà đầu tư sẽ mang tính “áp đặt”, không phù hợp với thực tế dự án. Do đó, với mục đích tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai và giảm thời gian, chi phí trong giai đoạn lập dự án công nghệ cao, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ngày 04/5/2018 (có hiệu lực từ ngày 19/6/2018, thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP) quy định quy trình riêng đối với việc thực hiện dự án PPP ứng dụng công nghệ cao nhắm khắc phục nhược điểm nêu trên.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao thực hiện theo trình tự sau đây:

i) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;

ii) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

iii) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (do nhà đầu tư trúng thầu thực hiện);

iv) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

v) Thực hiện các bước quy định tại điểm d và đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, đối với dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định này, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt đồng thời với chủ trương đầu tư làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc xác định dự án thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao căn cứ Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của thủ tướng chính phủ.

    Tổng số lượt xem: 257
  •