Hỏi: Dự án A là dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư. Dự án A gồm một số dự án PPP thành phần có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Theo đó, Nghị quyết quy định: trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Cần thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư thì Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Luật Đầu tư công năm 2019 (Điều 39) và Nghị định 63/2018/NĐ-CP (Điều 31 Khoản 1) quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đầu tư; Bộ trưởng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP nhóm A. Đồng thời, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án A đã quy định rõ: trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Nghị quyết này không quy định việc quyết định đầu tư đối với toàn bộ Dự án.

Dự án trên đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, chủ trương đầu tư của các dự án thành phần, trong đó bao gồm dự án PPP thành phần đã được Quốc hội phê duyệt. Bên cạnh đó, các dự án thành phần thuộc Dự án có tổng mức đầu tư thuộc dự án nhóm A. Như vậy, trường hợp quy mô của dự án thành phần PPP thuộc dự án nhóm A theo pháp luật về đầu tư công, thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án này là Bộ trưởng Bộ GTVT.


PPP

    Tổng số lượt xem: 272
  •