Hỏi: Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức nào? UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh có đúng quy định không?

Trả lời:

Luật Nhà ở quy định việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp (Điều 22 Khoản 2). Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở quy định, trường hợp các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Trường hợp các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Điều 18 Khoản 1).

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Sở Xây dựng chủ trì giúp UBND cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian và quy trình đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Như vậy, việc UBND tỉnh X giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp với quy định nêu trên.


PPP

    Tổng số lượt xem: 1149
  •