Hỏi: Công ty A tham gia sơ tuyển dự án X ở tỉnh B. Công ty A đã đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày; tuy nhiên, sau khi đóng thầu, Công ty A có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng chưa cập nhật ngành nghề theo đăng ký kinh doanh mới trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngành nghề đăng ký kinh doanh mới của Công ty A theo giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương trước thời điểm đóng thầu và lĩnh vực kinh doanh phù hợp với Hồ sơ mời sơ tuyển dự án X. Hiện nay, Bên mời thầu đang yêu cầu Công ty A làm rõ nội dung này và cho rằng nhà đầu tư đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng ngành nghề kinh doanh mới cập nhật sau thời điểm đóng thầu là không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời sơ tuyển. Như vậy Công ty A có bị loại không?

Trả lời:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà đầu tư là nhà đầu tư đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thì bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 3.5 Chương I Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà đầu tư là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà đầu tư được xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì được coi là đáp ứng tư cách hợp lệ nêu tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu mà không phụ thuộc vào việc nhà đầu tư có hoặc không cập nhật ngành nghề kinh doanh của mình.


PPP

    Tổng số lượt xem: 1044
  •