Hỏi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông thuộc UBND tỉnh X được giao làm Bên mời thầu dự án Y theo hình thức PPP. Ban có được đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu Dự án Y không? Nhà đầu tư này ký biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng với đại diện của Ban hay UBND tỉnh?

Trả lời:

Về đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư: Khoản 9 Điều 73 Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này đối với lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, trách nhiệm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 75 Luật Đấu thầu, trong đó bao gồm việc đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư. Việc đàm phán sơ bộ hợp đồng với nhà đầu tư xếp hạng thứ nhất được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi đàm phán hợp đồng (Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Điều 25, 40, 43). Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông cần thực hiện theo đúng quy định trên.

    Tổng số lượt xem: 1184
  •