Hỏi: Bên mời thầu A khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư B để thực hiện dự án X thì phát hiện số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư B không đúng với số liệu mà cơ quan quản lý thuế xác nhận. Như vậy, trong trường hợp này, bên mời thầu xử lý như thế nào? nhà đầu tư B có bị coi là gian lận không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Liên quan đến số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của nhà đầu tư không đúng với số liệu mà cơ quan quản lý thuế xác nhận, bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ và tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính để có cơ sở xem xét, đánh giá.

Trường hợp nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự sơ tuyển để nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu thì nhà nhà đầu tư sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

    Tổng số lượt xem: 1034
  •