Căn cứ khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 90, khoản 3 Điều 92, khoản 3 Điều 93 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Điều 6 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 thuộc phạm vi quản lý theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

Báo cáo nêu trên xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tuân thủ thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

(File mềm báo cáo đề nghị gửi về hòm thư baocaoppp@mpi.gov.vn).


File đính kèm:
2_2022_cvdi2022_211_BKHDT.signed.pdf
3._Bieu_mau_bao_cao_PPP.xls
1.Van_ban_gui_cac_Bo_nganh.doc
2._PHU_LUC_-_De_cuong_bao_cao.doc
    Tổng số lượt xem: 1257
  •