Giá trị nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (giá trị m3) chỉ được xác định đối với dự án đầu tư có sử dụng đất đáp ứng điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (điểm b khoản 1 Điều 1, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, được sửa đổi theo quy định tạikhoản 1, khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Do đó, trong quá trình thực hiện, các cơ quan được giao thực hiện cần trao đổi với các Bộ, cơ quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa.

    Tổng số lượt xem: 401
  •